Manylion Cystadleuaeth 2020

Dehonglir Treftadaeth yn y modd ehangaf

PeacePeace 

Ysgol Gynradd Williamstown

Ysgol Gynradd Pentwynmawr

Gall gynnwys:

- pobl a’u hanes cymdeithasol, eu traddodiadau a’u hamgylchedd;

- ‘byd gwaith’: amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid a masnach;

- gwyddoniaeth a thechnoleg

- crefydd, ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol a chwaraeon Cymru.

I ymgeisio:

Naill ai cofrestrwch arlein (cliciwch yma i gael ffurflen ymgeisio)

2020 GANSLO

Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu ein bod wedi penderfynu yn anffodus i ganslo rhaglen feirniadu a Seremoni Wobrwyo eleni, oherwydd yr argyfwng Coronavirus cyfredol. Rwy’n ymddiheuro’n ddiffuant am hyn ond gobeithio y byddwch yn cytuno â mi fod rhesymau dilys am gymryd y penderfyniad hwn.

Byddwn yn cyhoeddi manylion cystadleuaeth 2021 yn fuan.

Diolch unwaith eto am eich diddordeb a’ch cyfraniad at y Fenter.

Alun Morgan, Cadeirydd, Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

Meini Prawf Dyfarnu

Bydd prosiectau'n cael eu beirniadu mewn ysgolion yn ystod Gwanwyn 2020. Bydd un neu ddau feirniad, aelodau’r pwyllgor neu gynrychiolwyr y noddwyr yn ymweld â’ch ysgol ar amser cyfleus i bawb. Byddant yn gwerthfawrogi cyfle i siarad â’r disgyblion fu’n cymryd rhan yn y prosiect a gweld eu gwaith.

Caiff ceisiadau eu marcio allan o gant am yr elfennau canlynol:

Proses: gan gynnwys yn arbennig berthnasedd lleol a chyd-destun (10 marc)

Cynnydd: yn cynnwys ymwybyddiaeth gronolegol y disgyblion (10 marc), eu gwybodaeth hanesyddol (10 marc), eu dealltwriaeth o ddehongliadau a chynrychioliadau (10 marc) a’u sgiliau ymholi wrth ddefnyddio ffynonellau (10 marc) – cyfanswm 40 marc

Gwerthuso a chyflwyno gan gynnwys dealltwriaeth y disgyblion o’r prosiect (20 marc) a’r modd y maent wedi trefnu a chyfathrebu hyn wrth gyflwyno’r prosiect (20 marc) – cyfanswm 40 marc

Effaith y modd y mae’r prosiect wedi cael ei ledaenu a’r cyfraniad y mae wedi ei wneud tuag at ymwybyddiaeth o dreftadaeth (10 marc)

Crynodebau o rai ceisiadau arobryn

 • Mae'r canlynol yn grynodebau o geisiadau buddugol. Efallai y byddant yn ddefnyddiol ar gyfer paratoi eich cais chi.
 • Ewch yn ôl i'r dudalen ddiwethaf.

 • Am wybodaeth bellach neu ymholiadau, cysyllter â:

  Alison Denton
  Ty Gwyn,
  Y Bryn,
  Y Fenni
  NP7 9AL

  EBOST: Cliciwch yma

  I ymgeisio:

  Naill ai cofrestrwch arlein (cliciwch yma i gael ffurflen ymgeisio)

  Y Gystadleuaeth Flynyddol

  Bob blwyddyn mae Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gystadlu ar brosiectau treftadaeth Cymru gyfan. Dehonglir y gair ‘treftadaeth’ yn y modd ehangaf, i gynnwys pobl a’u hanes cymdeithasol, crefydd, traddodiadau a diwylliant; byd gwaith, amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, celfyddyd a chwaraeon.

  Gall y prosiectau hyn fod yn rhan o’r gwaith cwricwlwm-ganolog arferol yn amserlen yr ysgol, neu gallant adlewyrchu gwaith a wneir gan yr ysgol i goffáu digwyddiad, person neu adeilad lleol.

  Bydd y gwaith prosiect a wneir ar gyfer y gystadleuaeth hon yn ateb llawer o ofynion hanes y cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus newydd. Yn 2018 rhoddir pwyslais arbennig ar ddeilliannau digidol o ansawdd uchel a themau megis hanes menywod, Cymru a’r byd ehangach trwy deithio a thwristiaeth a hanes chwaraeon.

  Mae’r prosiectau hyn yn gofyn am ymchwil, casglu defnyddiau, dadansoddi ac gwerthuso, ynghyd â sgiliau cyfathrebu. Gellir eu cyflwyno trwy arddangosfeydd, perfformiadau, adferiadau a dulliau eraill sy’n cyfrannu at dreftadaeth, neu trwy gofnodion print neu ar ffurf electronig.

  Anogir ysgolion i gynnwys eu cymuned a phobl o wahanol genedlaethau yn eu prosiectau ac i rannu eu darganfyddiadau.

  Bydd beirniaid yn ymweld â phob ysgol fydd yn cystadlu er mwyn asesu’r prosiectau, gan ystyried y lefel briodol o safbwynt llythrennedd, rhifedd a sgiliau technoleg gwybodaeth

  Yn y Seremoni Wobrwyo gwobrwyir y prosiectau gorau ym mhob categori: babanod, cynradd, arbennig ac uwchradd. Cyflwynir y gwobrau gan noddwyr y gwobrau. Dyfernir Tariannau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig (yn rhoddedig gan Amgueddfeydd ac Orielau Cymru) i’r ymgeiswyr cynradd ac uwchradd gorau’n gyffredinol. Cynhelir y seremoni mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn.

  Enillwyr Gwobrau 2019

  Y Cyfnod Sylfaen
  YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL Y MAERDY

  Ysgolion Cynradd ac Iau
  YSGOL IAU CWMABER
  YSGOL GYNRADD DARRAN PARK

  Y Categori Arbennig
  YSGOL PORTFIELD

  Ysgolion Uwchradd
  YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

  Gwobr Eustory
  YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

  Adroddiad Cryno Enillwyr 2019