Manylion Cystadleuaeth 2019

Dehonglir Treftadaeth yn y modd ehangaf

PeacePeace 

Ysgol Maesydderwen

Gall gynnwys:

- pobl a’u hanes cymdeithasol, eu traddodiadau a’u hamgylchedd;

- ‘byd gwaith’: amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid a masnach;

- gwyddoniaeth a thechnoleg

- crefydd, ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol a chwaraeon Cymru.

I ymgeisio:

Naill ai cofrestrwch arlein (cliciwch yma i gael ffurflen ymgeisio)

Neu argraffwch y ffurflen ymgeisio (cliciwch yma i agor y ffurflen ymgeisio brint).

Amserlen

 • Cofrestru ceisiadau erbyn dydd Gwener 8il Chwefror 2018.
 • Cloriennir prosiectau gorffenedig yn yr ysgolion rhwng
 • 1af Ebrill – 12 fed Ebrill, 2019 a 29ain Ebrill – 3ydd Mai, 2019.
 • Cyflwynir y gwobrau ar Ddydd Gwener 5ed Gorffennaf, 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Meini Prawf Dyfarnu

Caiff y prosiectau eu beirniadu yn yr ysgolion rhwng dydd Llun 1af Ebrill a dydd Gwener 3ydd Mai. Bydd un neu ddau feirniad, aelodau’r pwyllgor neu gynrychiolwyr y noddwyr yn ymweld â’ch ysgol ar amser cyfleus i bawb. Byddant yn gwerthfawrogi cyfle i siarad â’r disgyblion fu’n cymryd rhan yn y prosiect a gweld eu gwaith.

Caiff ceisiadau eu marcio allan o gant am yr elfennau canlynol:

Proses: gan gynnwys yn arbennig berthnasedd lleol a chyd-destun (10 marc)

Cynnydd: yn cynnwys ymwybyddiaeth gronolegol y disgyblion (10 marc), eu gwybodaeth hanesyddol (10 marc), eu dealltwriaeth o ddehongliadau a chynrychioliadau (10 marc) a’u sgiliau ymholi wrth ddefnyddio ffynonellau (10 marc) – cyfanswm 40 marc

Gwerthuso a chyflwyno gan gynnwys dealltwriaeth y disgyblion o’r prosiect (20 marc) a’r modd y maent wedi trefnu a chyfathrebu hyn wrth gyflwyno’r prosiect (20 marc) – cyfanswm 40 marc

Effaith y modd y mae’r prosiect wedi cael ei ledaenu a’r cyfraniad y mae wedi ei wneud tuag at ymwybyddiaeth o dreftadaeth (10 marc)

Crynodebau o rai ceisiadau arobryn

 • Mae'r canlynol yn grynodebau o geisiadau buddugol. Efallai y byddant yn ddefnyddiol ar gyfer paratoi eich cais chi.
 • Ewch yn ôl i'r dudalen ddiwethaf.

 • Am wybodaeth bellach neu ymholiadau, cysyllter â:

  Alison Denton
  Ty Gwyn,
  Y Bryn,
  Y Fenni
  NP7 9AL

  alison.denton1862@outlook.com

  Cyflwyniad 2018...Slide01

  Cliciwch yma i weld y sioe dafluniau

  Y Gystadleuaeth Flynyddol

  Bob blwyddyn mae Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gystadlu ar brosiectau treftadaeth Cymru gyfan. Dehonglir y gair ‘treftadaeth’ yn y modd ehangaf, i gynnwys pobl a’u hanes cymdeithasol, crefydd, traddodiadau a diwylliant; byd gwaith, amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, celfyddyd a chwaraeon.

  Gall y prosiectau hyn fod yn rhan o’r gwaith cwricwlwm-ganolog arferol yn amserlen yr ysgol, neu gallant adlewyrchu gwaith a wneir gan yr ysgol i goffáu digwyddiad, person neu adeilad lleol.

  Bydd y gwaith prosiect a wneir ar gyfer y gystadleuaeth hon yn ateb llawer o ofynion hanes y cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus newydd. Yn 2018 rhoddir pwyslais arbennig ar ddeilliannau digidol o ansawdd uchel a themau megis hanes menywod, Cymru a’r byd ehangach trwy deithio a thwristiaeth a hanes chwaraeon.

  Mae’r prosiectau hyn yn gofyn am ymchwil, casglu defnyddiau, dadansoddi ac gwerthuso, ynghyd â sgiliau cyfathrebu. Gellir eu cyflwyno trwy arddangosfeydd, perfformiadau, adferiadau a dulliau eraill sy’n cyfrannu at dreftadaeth, neu trwy gofnodion print neu ar ffurf electronig.

  Anogir ysgolion i gynnwys eu cymuned a phobl o wahanol genedlaethau yn eu prosiectau ac i rannu eu darganfyddiadau.

  Bydd beirniaid yn ymweld â phob ysgol fydd yn cystadlu er mwyn asesu’r prosiectau, gan ystyried y lefel briodol o safbwynt llythrennedd, rhifedd a sgiliau technoleg gwybodaeth

  Yn y Seremoni Wobrwyo gwobrwyir y prosiectau gorau ym mhob categori: babanod, cynradd, arbennig ac uwchradd. Cyflwynir y gwobrau gan noddwyr y gwobrau. Dyfernir Tariannau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig (yn rhoddedig gan Amgueddfeydd ac Orielau Cymru) i’r ymgeiswyr cynradd ac uwchradd gorau’n gyffredinol. Cynhelir y seremoni mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn.

  WHSILeaflet20192Lawr lwytho taflen...

  I weld y daflen hyrwyddo gyfredol Cliciwch yma i Lawr lwytho fersiwn PDF o.g.y.dd.

  Enillwyr Gwobrau 2018

  Y Cyfnod Sylfaen
  YSGOL BRO IDRIS, DOLGELLAU

  Ysgolion Cynradd ac Iau
  YSGOL PENBOYR
  YSGOL GYNRADD THORNHILL
  YSGOL GYMUNEDOL WILLIAMSTOWN

  Y Categori Arbennig
  YSGOL HEOL GOFFA

  Ysgolion Uwchradd
  YSGOL GYFUN BRYNTIRION
  YSGOL MAESYDDERWEN

  Adroddiad Cryno Enillwyr 2018